Spørgsmål til Sønderborg Kommunes Byrådsmøde Onsdag d. 21. December 2011.

 

 1)  Hvordan oplever Sønderborg byråd, at de lever op til egen vision for;

Økonomi 2013-2017, bl.a.:

”Byrådet sikrer sund, basal økonomistyring  med national anbefalet kassebeholdning”

” Byrådet sikrer gennemsigtighed via klar kommunikation til borgerne om prisen på de kommunale serviceydelser”

 

set i lyset af den forventede kassebeholdning/budgetbalance frem til år 2015.?

 

samt konstitueringsaftalen;

imellem Fælleslisten, Venstre, SF, DF, Konservative og Slesvigsk Parti.

”Partierne bag konstitueringsaftalen forpligter sig til gensidigt at arbejde for nedenstående politiske målsætninger.”

”Samarbejde med lokalsamfund og skolebestyrelser fortsættes der med at udvikle og udfolde ideen om børneunivers i lokalsamfundene, og der lukkes ikke skoler i den kommende valgperiode imod forældrenes ønsker.”

2)   Hvordan oplever Sønderborg byråd, at der er sammenhæng i;

- forslag om lukning af Egernsund skole, som del af  et nyetableret –og energirenoveret kapacitetsstærkt børneunivers, der kan rumme et større skoledistrikt,  mens en skole, der ønsker sig og ser frem til at blive et børneunivers foreslås bevaret. Der er tale om en afstand af ca. 5 km.

- at der ikke foretages strukturændringer af nævneværdig karakter for skoler i væsentlig ringere stand end Egernsund skole/børneunivers, skoler, der geografisk er placeret i kommunen, hvor børnetallet falder mest, og med en væsentlig kortere skolevej for alle børn.

set i lyset af Projekt Zero? 

  

Hvorledes vil byrådet redegøre for;

 

-       de strukturmæssige gevinster - når man kigger på de fremtidige børnetal frem til år 2021, hvor Egernsund skole/børneunivers bliver den  største af de nuværende småskoler - der er ved at holde Rinkenæs skole i et eget større skoledistrikt frem for at øge skoledistriktet for en kapacitetstærk Egernsund skole, som er en del af et nyetableret og energirenoveret børneunivers?

 

 

set i lyset af kommunens egen beskrevne forudsætning for Fremtidens skole, hvor faglighed, kvalitet, socialt samspil børn/voksne imellem vægtes højt, og præges af lyst til læring og glæde. Et bæredygtigt skolevæsen, som understøtter sammenhængskraften i hele kommunen såvel strukturelt som økonomisk?

 

 

Med venlig Hilsen

Spørgsmålsstiller

Lena Rosenkrantz

Sundgade 23,

6320 Egernsund